Phụ lục 2

Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí

thuộc Mức 1, 2 và 3

 

Nhóm công tác hoặc cá nhân: PGD &ĐT BÌNH SƠN

 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở. vât chất và thiết bi dạy học

Tiêu chí 3.6: Khu  vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

Mức 1:

  1. Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường;

 Phòng vệ sinh đảm bảo thuận lợi cho trẻ khuyết tật

b) Có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ.

c) Thu gom rác và xử lý chất